Mijn algemene voorwaarden zijn overeenkomstig met die van KraamzorgNH, de coöperatie waar ik bij ben aangesloten.

Algemene voorwaarden KraamzorgNH per 01 – 01 – 2016

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Coöperatieve vereniging KraamzorgNH U.A. (hierna te noemen KraamzorgNH) afgesloten zorgovereenkomsten.

ARTIKEL 1 – Definities

Cliënte: de natuurlijke persoon die kraamzorg afneemt bij KraamzorgNH. Hieronder wordt voor de bevalling de zwangere en na de bevalling de kraamvrouw verstaan.

Verloskundige: een zelfstandig medisch beroepsbeoefenaar, die de zwangere vrouw en haar partner
gedurende de zwangerschap en de bevalling begeleidt en regelmatig contact heeft met de vrouw. Ook wordt hieronder de verloskundig actieve huisarts verstaan.

Kraamverzorgende: De natuurlijke persoon die kraamzorg en partusassistentie geeft onder de medische verantwoordelijkheid van de verloskundige.

Kraamzorg: Zorg, ondersteuning, instructie en voorlichting aan de cliënte en de pasgeborene.

Minimale kraamzorg: Het wettelijk minimum aantal uren kraamzorg exclusief partusassistentie van 24 uren verdeeld over acht dagen.

Indicatiestelling: De indicatiestelling op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP).

Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP): Protocol waarin beschreven wordt wat kwalitatief verantwoorde kraamzorg is regelt de hoeveelheid uren kraamzorg die nodig is voor goede kraamzorg aan de cliënte en de pasgeborene.

Inschrijving: Verzoek van de cliënte aan KraamzorgNH om kraamzorg te leveren.

Overeenkomst: De tussen de cliënte en KraamzorgNH gesloten overeenkomst met betrekking tot kraamzorg.

Intake: Een persoonlijk of telefonisch gesprek tussen een vertegenwoordiger van KraamzorgNH en de cliënte rond de zevende maand van de zwangerschap, waarin onder andere de aard en omvang van de te leveren kraamzorg en eventuele aanvullende kraamzorg en diensten worden vastgesteld. Wat de zorgbehoeftes van de cliënte zijn en wat van de cliënte verwacht wordt om goede zorg te ontvangen.

Praktijkbegeleider: De natuurlijke persoon die een kraamverzorgende in opleiding of stagiaire begeleidt op de werkplek/stageplek.

JGZ-overdracht: Overdracht van gegevens uit de kraamperiode over onder andere de cliënte, de
pasgeborene, de gezinssituatie, de bevalling en het verloop van de kraamzorgperiode aan de jeugdgezondheidszorg.

Incident: Ieder niet beoogd of onvoorzien voorval in het kraamzorgproces met direct of op termijn
merkbare gevolgen voor de cliënte en/of de pasgeborene.

Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt ook verstaan digitaal of per e-mail.

Elektronische weg: Het overbrengen of opslaan van gegevens via een website, internet of e-mail.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van cliënte en KraamzorgNH.

ARTIKEL 3 – Bekendmaking algemene voorwaarden

1.
KraamzorgNH overhandigt deze algemene voorwaarden aan de cliënte voorafgaand aan of bij de totstandkoming van de overeenkomst en licht deze op verzoek van de cliënte mondeling toe.

2.
a. Als de overeenkomst tot stand komt via de elektronische weg dan kunnen de algemene voorwaarden via de elektronische weg ter beschikking worden gesteld op een dusdanige wijze dat ze opgeslagen kunnen worden zodat ze later toegankelijk zijn;
b. Als de overeenkomst niet via de elektronische weg tot stand komt dan kunnen de algemene voorwaarden ook op vergelijkbare wijze via de elektronische weg worden verstrekt, echter alleen als de consument hiermee akkoord gaat.

ARTIKEL 4 – De overeenkomst

1. De inschrijving door de cliënte vormt het verzoek aan KraamzorgNH de cliënte kraamzorg te leveren. KraamzorgNH accepteert de inschrijving schriftelijk waarmee de overeenkomst tot stand komt. De cliënte heeft tot 7 dagen na ontvangst van de overeenkomst het recht de overeenkomst ongedaan te maken.

2. Als de cliënte zich telefonisch inschrijft, stuurt KraamzorgNH opvolgend daarna een door haar getekende overeenkomst in tweevoud naar de cliënte, met het verzoek een door haar getekend exemplaar terug te sturen. In dit geval komt de overeenkomst tot stand na ondertekening door de cliënte.

3. De overeenkomst bevat in ieder geval:
a. een verwijzing naar het LIP voor de aard en omvang van de kraamzorg. De aard en omvang van de kraamzorg wordt tijdens het intakegesprek (rond de 7e maand van de zwangerschap) schriftelijk tussen cliënte en KraamzorgNH vastgesteld;
b. als inschrijving heeft plaatsgevonden in of na de 5e maand van de zwangerschap, een bepaling dat in ieder geval de minimale kraamzorg wordt gegarandeerd;
c. Een eventuele beschrijving van de aanvullende kraamzorg (vergoed door zorgverzekeraar in aanvullend pakket of particulier gefinancierd) en van de diensten waar de cliënte gebruik van kan maken.
d. KraamzorgNH behoudt zich het recht, in verband met onvoorziene situaties, het recht toe naar beneden af te wijken van het aantal geïndiceerde uren;
e. Afwijking van de wettelijk voorgeschreven minimale kraamzorg is niet mogelijk;
f. De maximale tarieven voor kraamzorg worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit;
g. Cliënte is een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd over de geleverde uren kraamzorg;
h. Op de overeenkomst is een annuleringsregeling van toepassing, zoals verwoord in artikel 16
i. Wijziging van de overeenkomst is alleen mogelijk na overleg tussen KraamzorgNH en cliënte en dient schriftelijk vastgelegd te worden. Daartoe wordt ook verstaan vastlegging op en ondertekening van het LIP-formulier en /of het urenregistratieformulier door cliënte;
j. Met het tot stand komen van de overeenkomst, gaat cliënt akkoord met gebruik van de gegevens van de cliënte en pasgeborene voor:
–  de verplichte meting van zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren en voor de benadering
van cliënten voor het meten van cliëntervaringen in de zorg (CQ-meting);
–  controles door zorgverzekeraars ter uitvoering van het contract met KraamzorgNH in overeenstemming met de geldende regels;
– overdracht van gegevens aan de jeugdgezondheidszorg;

ARTIKEL 5 – De intake (rond de 7e maand zwangerschap)

1. Bij de intake bespreekt KraamzorgNH de indicatiestelling met de cliënte. In dit gesprek wordt besproken:
a. De procedure ter verkrijging van een (her)indicatie conform het LIP en de toelichting over de (her)indicatie en de consequenties van voortijdige beëindiging van de kraamzorg door de cliënte;
b. De vaststelling van de aard en omvang van de te leveren kraamzorg aan de hand van het LIP en de wensen van de cliënte;

2. Bij of vooraf aan de intake biedt KraamzorgNH de cliënte schriftelijke informatie aan, over tenminste de volgende punten:
a. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen kraamverzorgende en verloskundige;
b. Sleutelbeheer;
c. Welke voorzieningen de cliënte moet treffen om de kraamverzorgende in staat te stellen veilig te werken conform de regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden en hygiëne;
d. Het gebruik van de auto van de cliënte en/of partner door de kraamverzorgende;
e. Het parkeerbeleid;
f. Het privacy beleid;
g. Het medicatiebeleid;
h. De informatieplicht aan cliënte over inzet van kraamverzorgenden in opleiding en toestemmingsplicht bij inzet stagiaires.
i. De eventuele annuleringskostenregeling voor het niet afzeggen van een intakegesprek.
j. De consequenties van de Arbeidstijdenwet (en indien mogelijk van toepassing: de collectieve arbeidsovereenkomst (cao)) voor de inzet van kraamverzorgenden.

3. De in het intakegesprek gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 6 Het kraamzorgplan

1. De kraamverzorgende stelt schriftelijk in samenspraak met de cliënte een kraamzorgplan op bij aanvang van de kraamzorg.

2. In het kraamzorgplan worden de doelen en afspraken vastgelegd en afgestemd op de wensen, gewoontes en omstandigheden van de cliënte en de pasgeborene.

3. In het kraamzorgplan wordt voorts in ieder geval vastgelegd:
a. welke gezinsleden bij de kraamzorgverlening worden betrokken;
b. de gemaakte afspraken over ondersteuning, instructie en voorlichting te leveren door de kraamverzorgende aan partner en/of andere gezinsleden.
c. de momenten van evaluatie van het kraamzorgplan.

4. Als de kraamverzorgende de overeengekomen kraamzorg niet conform het kraamzorgplan kan verlenen, stelt  KraamverzorgNL de cliënte daarvan meteen in kennis. Als de cliënte de overeengekomen kraamzorg niet conform het kraamzorgplan kan/wil ontvangen, stelt de cliënte de kraamverzorgende en buiten de werktijden van de kraamverzorgende KraamzorgNH daarvan meteen in kennis.

ARTIKEL 7 – Kraamzorg

1. KraamzorgNH levert kraamzorg met inachtneming van de normen “verantwoorde kraamzorg” zoals die door representatieve organisaties van in ieder geval kraamzorgaanbieders en cliënten in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn vastgesteld en de zorg omschreven in het LIP.

2. KraamzorgNH zorgt ervoor dat alle kraamverzorgenden die binnen de organisatie van KraamzorgNH of in opdracht van de KraamzorgNH, kraamzorg verlenen aan de cliënte:
a. hiertoe te allen tijde bevoegd en bekwaam zijn;
b. handelen overeenkomstig de voor de kraamverzorgende geldende professionele standaarden waaronder de richtlijnen van de beroepsgroep en in ieder geval als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar. Afwijking van de professionele standaard moet de kraamzorgverzorgende motiveren en aan de cliënte uitleggen. De kraamverzorgende maakt aantekening van de afwijking en van de uitleg aan de cliënte in het kraamzorgplan.

3. De prioriteit voor kraamverzorgenden is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt.

4. De kraamverzorgende in opleiding mag uitsluitend kraamzorg verlenen onder supervisie van een praktijkbegeleider

5. KraamzorgNH zorgt voor continuïteit van de kraamzorg.

ARTIKEL 8 – Veiligheid

KraamzorgNH maakt gebruik van deugdelijk materiaal dat zij voor de uitoefening van het beroep nodig heeft.

ARTIKEL 9 – Afstemming (één cliënte – meer zorgverleners)

Als de cliënte en/of de pasgeborene te maken heeft met twee of meer zorgverleners die namens of in opdracht van KraamzorgNH betrokken zijn bij de levering van de kraamzorg zorgt KraamzorgNH ervoor dat:
a. alle betrokken zorgverleners elkaar bij overdracht of via het kraamzorgplan informeren en indien nodig bevragen over relevante gegevens van de cliënte en/of de pasgeborene, waarbij de ervaringen van de cliënte worden meegenomen en de cliënte daarover wordt geïnformeerd;
b. de taken en verantwoordelijkheden rond de kraamzorgverlening aan de cliënte en/of de pasgeborene tussen de betrokken zorgverleners helder zijn afgebakend en afgestemd;
c. alle zorgverleners het kraamzorgplan bijhouden en raadplegen.

ARTIKEL 10 – Incidenten

1. Zo spoedig mogelijk na een incident informeert KraamzorgNH de cliënte over:
a. de aard en de oorzaak van het incident;
b. of en welke maatregelen zijn genomen om soortgelijke incidenten te voorkomen.

2. Als een incident gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van de cliënte en/of de pasgeborene, bespreekt de kraamverzorgende dit meteen met de verloskundige.

3. De kraamverzorgende verleent adequate kraamzorg op instructie van de verloskundige teneinde de gevolgen van het incident voor de cliënte en/of de pasgeborene te beperken.

4. In geval een incident direct om ingrijpen vraagt, handelt de kraamverzorgende direct en meldt dit zo spoedig mogelijk aan de verloskundige.

ARTIKEL 11 – Zorg voor persoonlijke eigendommen

KraamzorgNH zorgt ervoor dat degenen die onder zijn verantwoordelijkheid betrokken zijn bij de kraamzorg voor de cliënte en de pasgeborene, zorgvuldig omgaan met hun eigendommen.

ARTIKEL 12 – Verplichtingen van de cliënte

1. De cliënte legitimeert zich voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst of gedurende de looptijd van de overeenkomst op verzoek van de KraamzorgNH met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs.

2. De cliënte geeft KraamzorgNH, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft.

3. De cliënte onthoudt zich van gedrag zoals agressie, discriminatie, (seksuele) intimidatie en/of ander gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van de kraamverzorgende en andere personen werkzaam bij of in opdracht van KraamzorgNH. De cliënte spant zich tevens in dat gezinsleden en bezoekers zich onthouden van bovenstaand gedrag.

4. De cliënte verleent alle noodzakelijke medewerking om KraamzorgNH in staat te stellen kraamzorg conform de regelgeving betreffende de arbeidsomstandigheden en hygiëne te kunnen laten geven. Indien dit niet het geval is kan de zorg worden stopgezet. In ieder geval wordt daaronder verstaan:
a. De werklocatie moet veilig zijn er er moeten werkbare omstandigheden zijn.
b. Bij een thuisbevalling en tijdens de kraamtijd moet het bed van de kraamvrouw op minimale hoogte van 70 cm en een maximale hoogte van 90 cm staan.
c. Op de etage waar de kraamvrouw en baby worden verzorgd, dient warm stromend water aanwezig te zijn.

5. De cliënte moet kraamverzorgende en andere personen werkzaam bij of in opdracht van KraamzorgNH de gelegenheid bieden hun taken uit te voeren zoals vastgelegd in het kraamzorgplan of in het kader van veiligheid.

6. Zodra de cliënte kraamzorg en/of diensten ontvangt van een andere kraamzorgaanbieder, informeert zij KraamzorgNH daarover.

ARTIKEL 13 – Betaling

1. De cliënte is KraamzorgNH de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen kraamzorg en diensten voor zover deze niet op grond van de Zvw dan wel rechtstreeks door de zorgverzekeraar zijn verschuldigd.

2. Voor de overeengekomen kosten van aanvullende kraamzorg, eigen bijdrage stuurt KraamzorgNH een duidelijke en gespecificeerde factuur aan de cliënte.

ARTIKEL 14 – Beëindiging overeenkomst

1. De overeenkomst eindigt:
a. door opname van de cliënte in een ziekenhuis als deze niet binnen 10 dagen na de bevalling uit het ziekenhuis terugkeert en de pasgeborene gedurende deze 10 dagen geen kraamzorg nodig heeft, tenzij de cliënte aanvullend verzekerd is voor uitgestelde kraamzorg;
b. door opname van de pasgeborene in een ziekenhuis als deze niet binnen 10 dagen na de bevalling uit het ziekenhuis terugkeert en de cliënte geen kraamzorg nodig heeft gedurende deze 10 dagen, tenzij de cliënte aanvullend verzekerd is voor uitgestelde kraamzorg;
c. door overlijden van de cliënte als de pasgeborene geen kraamzorg nodig heeft;
d. door overlijden van de foetus of pasgeborene als de cliënte geen kraamzorg nodig heeft;
e. op basis van medische gronden bij de cliënte;
f. bij wederzijds goedvinden wat schriftelijk wordt vastgelegd.

2. Indien de cliënte de overeenkomst anders dan op basis van de bij artikel 16, lid 2, sub at/m f genoemde onderdelen eenzijdige bovenstaande onderdelen eenzijdig opzegt, kan KraamzorgNH annuleringskosten in rekening brengen
De cliënte heeft tot 7 dagen na ontvangst van de zorgovereenkomst door KraamzorgNH het recht de overkomst kosteloos ongedaan te maken.
a. Bij annulering van de overeengekomen kraamzorg langer dan 2 maanden voor de uitgerekende datum, wordt € 75, – administratie in rekening gebracht.
b. Bij annulering van de overeengekomen kraamzorg korter dan 2 maanden voor de uitgerekende datum, wordt € 150,– administratiekosten in rekening gebracht.
c. Annuleren is uitsluitend schriftelijk of elektronisch mogelijk.
d. Het niet inzetten van kraamverzorgden van KraamzorgNH tijdens of na de bevalling wordt beschouwd als een annulering door cliënte en overeenkomstig artikel 16, lid 2, sub b en c afgehandeld.

ARTIKEL 15 – Opzegging door KraamzorgNH

KraamzorgNH kan de overeenkomst uitsluitend schriftelijk opzeggen om gewichtige redenen mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. KraamzorgNH heeft de gronden waarop de voorgenomen opzegging berust met de cliënte besproken;
b. KraamzorgNH heeft met de cliënte een passend alternatief besproken;
c. KraamzorgNH heeft de cliënte gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen.

ARTIKEL 16 – Klachtenregeling

KraamzorgNH beschikt over een op de wet gebaseerde en via haar website bekend gemaakte regeling voor de opvang en afhandeling van klachten en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Een klacht over de organisatie en /of zorgverlening dient schriftelijk, binnen vijf dagen na beëindiging van de zorg, te worden gemeld.

1. Klachten die tijdens de zorgverlening optreden worden binnen 24 uur na indiening in behandeling genomen. Andersoortige klachten worden binnen twee weken in behandeling genomen.

2. Bij KraamzorgNH volledig ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen twee weken afgehandeld.

3. Als de klacht niet conform dit artikel is afgehandeld, is er sprake van een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling en begint de termijn voor het aanhangig maken van het geschil te lopen.

ARTIKEL 17

1. De cliënte wordt geacht verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid.

2. Schade, ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënte wordt niet vergoed.

3. Er mag door kraamverzorgden alleen gewerkt worden met deugdelijke en veilige apparatuur(incl. deugdelijke aansluitingen) en deugdelijke en veilige materialen (zoals kruiken). Schade door ondeugdelijke of onveilige apparatuur/materiaal wordt niet vergoed.

4. Leden van KraamzorgNH mogen geen gebruik maken van bankpassen, codes en/of creditcards van de cliënte. Bij overtreding hiervan in KraamzorgNH niet aansprakelijk voor enigerlei schade.

5. Een melding van schade dient binnen 48 uur schriftelijk te geschieden bij de vestiging door welke kraamzorg is geleverd.

6. Bij schade wordt voor de cliënt een eigen risico gehanteerd van € 100, -.

7. KraamzorgNH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die optreedt als gevolg van nalatig handelen door de Kraamverzorgende.

8. De kraamverzorgenden van KraamzorgNH hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten ter dekking van materiële en immateriële schade als gevolg van de uitoefening van werkzaamheden als kraamverzorgende.

9. Eventuele schade ontstaan tijdens de werkzaamheden van de kraamverzorgende zijn gedekt tot zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de kraamverzorgende dit dekt.

ARTIKEL 18 – Toepasselijk recht en geschillenregeling

  1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de cliënte enerzijds en KraamzorgNH anderzijds over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst, kunnen zowel door de cliënte als door KraamzorgNH schriftelijk aanhangig worden gemaakt bij de Geschillen Commissie Gezondheidszorg (http://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/).

3. Een geschil wordt door de klachtencommissie slechts in behandeling genomen, als de cliënte zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven in overeenstemming met artikel 18 schriftelijk bij KraamzorgNH heeft ingediend.

4. Geschillen kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de hierboven genoemde geschillencommissie of aan de rechter.

ARTIKEL 19 – Wijziging

KraamzorgNH is bevoegd deze algemene voorwaarden terstond te wijzigen. Voor reeds ingeschreven cliënten worden wijzigingen minimaal twee maanden voor inwerktreding schriftelijk of digitaal aangekondigd. Daaronder wordt verstaan het communiceren van de wijzigingen op schrift en/of digitaal en het beschikbaar stellen van de algemene voorwaarden op de website van KraamzorgNH.