Omdat ik ben aangesloten bij  een coöperatie is de volgende privacyverklaring overeenkomstig aan die van KraamzorgNH.

Privacyverklaring

1. KraamzorgNH dient gegevens over de cliënt en de pasgeborene te bewaren. Deze gegevens zijn vastgelegd in de overeenkomst, het LIP-Formulier, De JGZ-overdracht, de urenregistratie en een weergave van de registratie, interpretatie en te nemen acties bij de cliënte en/of de pasgeborene ten behoeve van gezondheidsproblemen.

2. Voor de bij KraamzorgNH geregistreerde gegevens geldt onverkort wat is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor zover de gegevens vallen onder de artikelen 7:446 – 7:468 van het Burgerlijk Wetboek, geldt onverkort wat daar is bepaald.

3. Bij beëindiging van de overeenkomst bewaart de KraamzorgNH bovenstaande gegevens en blijven deze gegevens ter beschikking van zowel KraamzorgNH als de cliënte. De cliënte krijgt een kopie als zij dat wil. Voor de gegevens bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek gelden de daar bepaalde bewaartermijn en de rechten van de cliënte en ten aanzien van correctie en vernietiging. Voor andere gegevens geldt de norm genoemd in de Wet Bescherming persoonsgegevens.

4. KraamzorgNH verstrekt zonder de schriftelijke toestemming van de cliënte geen (inzage in) gegevens over de cliënte en de pasgeborene aan derden, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting of naleving van de meldcode kindermishandeling indien toestemming niet gevraagd kan worden vanwege veiligheid kind/gezin.

5. Onder derden als bedoeld in het eerste lid worden niet verstaan de verloskundige en diegene die namens en/of in opdracht van KraamzorgNH betrokken zijn bij de levering van de kraamzorg, voor zover de verstrekking van (inzage in)gegevens noodzakelijk is voor de door dezen te verrichten werkzaamheden.

6. Na overlijden van de cliënte en/of de pasgeborene geeft KraamzorgNH desgevraagd inzage in bewaarde gegevens aan de nabestaanden voor zover de cliënte daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven of toestemming mag worden verondersteld.

7. De kraamverzorgende en degenen die namens en/of in opdracht van KraamzorgNH betrokken zijn bij de levering van de kraamzorg zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.